Nil Donald Volš razgovara s Bogom

"Za­mi­sli­te da ste mogli Bo­gu da po­sta­vi­te naj­za­go­net­ni­ja pi­ta­nja o po­sto­ja­nju – pi­ta­nja o lju­ba­vi i ve­ri, do­bru i zlu, ži­vo­tu i smr­ti. Pret­po­sta­vi­te da je Bog dao ra­zu­mlji­ve i ja­sne od­go­vo­re. To se de­si­lo Ni­lu Do­nal­du Volšu. Mo­že se de­si­ti i va­ma. " Izdavač: Leo Commerce ISBN: 86-83909-75-9  Naručite knjigu u:   Knjižari Delfi ili... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑

Create your website at WordPress.com
Get started